ZDRAVÁ ŽENA, občianske združenie

Zdravá žena 

Rakovina (karcinóm) prsníka.

Význam prevencie a diagnostiky

na záchranu života žien.

 

Karcinóm (rakovina) prsníka je najčastejším nádorovým ochorením žien. Pre včasné odhalenie zhubného nádorového ochorenia (rakoviny) prsníka sú nutné nielen pravidelné prehliadky u lekára, ale i starostlivosť zo strany Vás, ženy.

Tento nádor vzniká v tkanive prsníka a môže zasiahnuť aj okolité tkanivá. Môže sa tiež rozšíriť lymfatickým a cievnym systémom do iných častí tela a vytvárať tam vzdialené metastázy.

Zhubný nádor prsníkovej žľazy je ochorenie, ktoré má z profesionálneho hľadiska svoj celospoločenský, ekonomický, ako i medicínsky dopad. Štatisticky ročne pribúda neprehliadnuteľných vyše 2000 novozistených karcinómov prsníka. Celoživotné riziko vzniku karcinómu prsníka u žien na Slovensku je asi jeden prípad na 20 žien. Vznik karcinómu nemožno vekovo ohraničiť. Vzniká aj v mladom veku, a preto netreba podceňovať prevenciu ani u mladších žien.

Vo včasných štádiách je rakovina prsníka zvyčajne bezbolestná, v mnohých prípadoch je prvým príznakom hrčka v prsníku, asymetria prsníkov, vtiahnutá bradavka, zmena farby kože alebo ekzém, či výtok z bradavky, hrčka v pazuche, alebo v nadkľúčkovej oblasti.

Mnohokrát sa ženy pre nevedomosť, zľahčovanie situácie, strach, pracovnú zaťaženosť, alebo iné dôvody, nedostavia na vyšetrenie a to majú nielen podozrenie, ale aj voľným okom pozorovateľné príznaky.

A práve toto je ten najväčší problém, pretože čím vyššie štádium ochorenia, tým horšia prognóza.

Jediný spôsob, akým by sa dalo zabrániť novozisteným nádorom v pokročilom štádiu tohto ochorenia, je zabezpečiť ženám dostupnú prevenciu a kvalitnú diagnostiku.

 

Prevencia karcinómu prsníka

Prevencia je vo všeobecnosti súbor sociálnych a zdravotných opatrení, ktorých cieľom je predchádzať poškodeniu zdravia, vzniku chorôb a trvalých následkov z nich.

Prevencia karcinómu prsníka je potrebná najmä v rizikovej populácii. Pri karcinóme prsníka je najväčším rizikom jeho vzniku pohlavie (ženy), vek (najmä postmenopauzálne obdobie) a genetický výskyt karcinómu prsníka v rodine.

Pri karcinóme prsníka nie je možné odstránenie, respektívne vylúčenie pôsobenia príčinných a potencionálnych faktorov zhubných nádorov zo životného a pracovného prostredia ľudí, nakoľko nie je známa jednoznačná príčina tohto ochorenia, a práve preto nie je možné zabezpečiť primárnu prevenciu karcinómu prsníka. Ale je veľmi dôležité vyhľadávanie včasných, liečebne zvládnuteľných štádií ochorenia, vyhľadávanie rizikových skupín populácie a včasná diagnostika.

Hlavnou súčasťou tejto, takzvanej sekundárnej prevencie, je skríning. Skríningom rozumieme aktívne vyhľadávanie nádorového ochorenia u osôb bez príznakov, s cieľom znížiť úmrtnosť. Vykonáva sa na zdravých ženách bez príznakov akéhokoľvek ochorenia prsníkov. Skríning nie je jednorázová záležitosť, ale sa cyklicky, vždy v určitom, vopred určenom čase, opakuje.

Terciálna prevencia zahŕňa zásahy a opatrenia súvisiace s celkovou starostlivosťou o pacienta už postihnutého onkologickým ochorením.

 

Diagnostika karcinómu prsníka

Vyšetrenie prsníkov za účelom diagnostikovania ochorení prsníkov sa vykonáva u žien:

-         bez príznakov ochorenia- vykonáva sa v prípade prevencie a skríningu (sekundárna prevencia),

-         s rizikovými príznakmi karcinómu prsníkovej žľazy,

-         sledovaných po liečbe.

Diagnostika ochorení prsníkov nemôže byť založená len na jednej metóde, lebo ani jedna z metód nie je stopercentná. Preto základná diagnostika ochorení prsníkov pozostáva:

-         z klinického vyšetrenia,

-         z vyšetrenia zobrazovacou metódou (ultrazvuk prsníkov, natívna mamografia, alebo ich kombinácia),

-         prípadne z punkčnej aspiračnej biopsie- odber vzorky (tenkoihlová biopsia), alebo „tru- cut“ (označovaná aj ako „core- cut“, ktorá predstavuje hruboihlovú biopsiu), náteru sekrétu z bradavky, či odberu krvi.

Klinické vyšetrenie je základom vyšetrenia prsníkov v rámci prevencie a diagnostiky karcinómu prsníka žien s rôznymi príznakmi.

Jeho súčasťou musí byť rozhovor s pacientkou, kde sa zisťujú dôležité údaje z anamnézy a celkové fyzikálne vyšetrenie, so zameraním pozornosti na prsníky a  lymfatické uzliny v podpazuší ako i pod a nad kľúčnou kosťou.

Anamnéza často vo veľkej miere informuje o priebehu a stave predpokladaného ochorenia. Ďalšími časťami klinického vyšetrenia je vyšetrenie pohľadom, pohmatom a expresiou, teda jemným stlačením bradavky.

Vyšetrenie pohľadom sa vykonáva postojačky a  poležiačky. Pozorujú sa vývojové chyby prsníkov, asymetria prsníkov, vyklenutie následkom nádoru, vťahovanie kože, zmena farby kože, nádor kože, jazva na koži prsníkov, zmena na bradavke, ekzém, či vťahovanie bradavky, výtok z bradavky, ako i rezistencia (hrčka, tumor) v podpazuší, pod a nad kľúčnou kosťou.

Pri vyšetrení prsníkov pohmatom, lekár dôsledne vyšetrí celý povrch prsníkov, systematicky všetky kvadranty prsníkov a tiež lokality spádových lymfatických uzlín (lymfatické uzliny krčné, v podpazuší, pod kľúčnou kosťou a nad kľúčnou kosťou). Vyšetrenie prsníkov sa vykonáva bruškami prstov, pacientka je v stoji, s rukami pripaženými i  vzpaženými ako aj poležiačky.

Pri expresii sa stisnutím dvorca prsníka a bradavky pátra po výtoku z prsníka.

Pri podozrení na zhubné ochorenie prsníka, lekár dopĺňa vyšetrenia a pri diagnóze karcinómu, pátra po najčastejších metastázach karcinómu prsníka.

Po klinickom vyšetrení musí v každom prípade nasledovať stanovenie medicínskej diagnózy a určenie ďalšieho diagnostického postupu. Je nevyhnutné, aby sa základné vyšetrenie doplnilo vyšetrením zobrazovacími metódami.

Kombináciu klinického vyšetrenia a natívnej mamografie považujú viaceré zdravotnícke organizácie za najlepšiu kombináciu diagnostikovania včasného štádia tohto ochorenia. Natívna mamografia je momentálne všeobecne považovaná za najlepšiu možnú metódu včasného diagnostikovania karcinómu prsníka u žien vo veku nad 40 rokov, ale ani táto diagnostická metóda nie je stopercentná. Preto je nesmierne dôležité už v rámci prevencie karcinómu prsníka niekedy kombinovať tri vyšetrovacie metódy:

- klinické vyšetrenie,

- natívnu mamografiu,

- ultrasonografické vyšetrenie.

Natívna mamografia by sa mala vykonávať na jednom pracovisku, aby mal lekár- rádiodiagnostik možnosť porovnania vývoja zmien v prsníkoch, viditeľných na röntgenových snímkach. Natívna mamografia tvorí základ v rámci skríningu, prevencie, diagnostiky, pri sledovaní pacientky a tiež počas i po skončení liečby karcinómu prsníka.

Ultrasonografia (ultrazvuk, sonografia) sa kombinuje u žien nad 40 rokov spolu s natívnou mamografiou. Pri vyšetrovaní žien vo veku do štyridsať rokov je ultrasonografia základné diagnostické zobrazovacie vyšetrenie (bez natívnej mamografie). Nasleduje po klinickom vyšetrení.

K ďalším veľmi podstatným zobrazovacím metódam pri diagnostike karcinómu prsníka a určení štádia ochorenia patria:

-         Magnetická rezonancia (MR):        po podaní kontrastnej látky do žily, sa sleduje rýchlosť a veľkosť zvyšovania intenzity signálu.

Magnetická rezonancia sa v poslednom období vykonáva častejšie ako v minulosti. Vykonáva sa hlavne u mladých žien s vysokým rizikom vzniku karcinómu prsníka.

-         Pozitrónová emisná tomografia (PET):       slúži na doplnenie základných diagnostických metód, na rozlíšenie útvaru nenádorového pôvodu, diagnostiku metastáz vo vnútorných mamárnych (prsníkových) uzlinách a pátraní po vzdialených metastázach.

-         Computerová tomografia (CT):      má význam pri pátraní po metastatickom postihnutí v pečeni, pľúcach a kostiach.

-         Ultrasonografia brucha:      sa využíva pri potrebe potvrdiť, alebo vylúčiť rozšírenie karcinómu prsníka do pečene.

-         Gamagrafia (scintigrafia) skeletu:  je výhodná pre záchyt kostných metastáz.

Okrem uvedených zobrazovacích metód, sa podľa lokálneho nálezu a celkového zdravotného stavu pacientky, môžu použiť aj ďalšie vyšetrovacie metódy:

-         punkčná aspiračná biopsia sa vykonáva tenkou ihlou- s odberom materiálu na cytologické vyšetrenie, za účelom získania vzorky pre potvrdenie, prípadne vyvrátenie diagnózy,

-         „core- cut“ biopsia s odberom väčšej vzorky tkaniva na histologické vyšetrenie, ktorá sa využíva najmä pred chirurgickým zákrokom, alebo pred chemoterapiou bez operácie, aby vedel lekár- onkológ určiť druh liečby.

-         cytologické vyšetrenie výtoku z prsníka sa vykonáva pri sekrécii (vytekaní tekutiny) z prsníka.

Najvyššie riziko karcinómu prsníka majú pacientky s pozitívnym genetickým testom na BRCA. Ak má pacientka s karcinómom prsníka pozitívne genetické testy na BRCA 1 a /alebo BRCA 2, vyšetrujú sa geneticky aj jej priame príbuzné bez karcinómu prsníka.

 

Slovník:

Nádor- tumor, hrčka

Zhubný nádor- rakovina, karcinóm, malígny nádor

Benígny nádor- nezhubný nádor, nerakovinový nádor

Karcinóm (carcinoma) - rakovina, zhubný nádor, malígny nádor

Anamnéza- súbor údajov, ktoré sa získavajú z odpovedí pacienta na cielené otázky

o chorobe, o zdravotnom stave pacienta a jeho rodinných príslušníkov

Biopsia- odobratie vzorky na mikroskopické vyšetrenie

Cytológia- skúmanie buniek odobratej vzorky tkaniva

Histológia- mikroskopické skúmanie odobratého tkaniva

Diagnóza- stanovenie ochorenia

Ekzém- začervenanie kože, zhrubnutie kože, často so svrbením a mokvaním

Expresia- vytlačenie

Hrčka- tumor, nádor

Klinické vyšetrenie- zber údajov, vyšetrenie orgánov

Mamografia- natívna mamografia, röntgenologické vyšetrenie prsníkov zobrazujúce

štruktúry prsníka

Metastáza- vznik nového ložiska rakoviny mimo základného ložiska rakoviny

Natívna mamografia- mamografia

Nezhubný nádor- benígny nádor, nerakovinový nádor

Palpácia- vyšetrenie pomocou hmatu

Rakovina- karcinóm, zhubný nádor, malígny nádor

Sekrét- výtok

Tumor- nádor, hrčka

Ultrasonografia- vyšetrovacia metóda využívajúca odraz ultrazvukových vĺn

Cieľom tohto edukačného materiálu je poskytnúť Vám náhľad do prevencie a diagnostiky tak rozšíreného karcinómu prsníka.

 

Nezabúdajte, že pokročilá rakovina prsníka má horšie možnosti a ponúka pacientke ťažšiu budúcnosť ako zhubné nádory vo včasnom štádiu tohto ochorenia.

 

Pamätajte si, že nie každá  zmena na prsníku a v jeho okolí je rakovinou, ale žiadne nové zmeny nepodceňujte!

 

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k osvete o prevencii karcinómu prsníka, či už poskytnutím informácie o prevencii iným ženám, alebo príspevkom 2%  dane z príjmu fyzických osôb.

 

Aj Vy môžete finančne podporiť sponzorským darom, alebo 2% dane z príjmu na účet:

ZDRAVÁ ŽENA, občianske združenie

Palkovičova 18/A, 821 08 Bratislava

IČO: 30795834

www.zdravazena.sk

 

Číslo účtu: 266 253 0026/1100

2023  Zdravá žena