Stanovy Občianskeho združenia

·

Čl. 1

Názov občianskeho združenia

„ ZDRAVÁ   ŽENA “

 

Čl .2

 Sídlo občianskeho združenia:

 

Palkovičova 18 A, 821 08 Bratislava

 

 

Čl. 3

Ciele občianskeho združenia (ďalej združenia)

a)    pomoc a poradenstvo pri organizácii vzdelávacích podujatí orientovaných na zdravotnú výchovu obyvateľstva, prevenciu a diagnostiku karcinómu prsnej žľazy

     / prednášky, besedy a pod. /,

b)    pomoc a poradenstvo pri organizácii podujatí prezentujúcich skúsenosti lekárov
o nových lekárskych poznatkoch v oblasti zdravotnej výchovy, prevencie a
diagnostiky karcinómu prsnej žľazy / vydávanie publikácií, prednášky a pod./,

c)     pomoc pri ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a šírení poznatkov, ktoré môžu pomôcť pri prevencii a diagnostike karcinómu prsnej žľazy,

d)    pomoc pri zhromažďovaní zahraničných poznatkov a skúseností z prevencie,

          diagnostiky a zdravotnej výchovy karcinómu prsnej žľazy,

 

 

 

         e)  zhromažďovanie informácií, databáz v elektronickej, alebo tlačenej forme, ktoré 

               majú pomôcť zdravotnej výchove, prevencii a diagnostike karcinómu prsnej  

               žľazy,

         f)  vydávanie elektronických alebo tlačených periodík pre potreby členov a šírenie

              cieľov združenia medzi občanmi Slovenskej republiky,

          g)  šírenie internetu ako verejne dostupnej počítačovej siete pre zvyšovanie

               informovanosti a vzdelávanie v problematike prevencii a diagnostiky karcinómu 

               prsnej žľazy,

          h)  sprostredkovanie kontaktov na medzinárodné organizácie, na orgány štátu,

               samosprávy a tretieho sektora,

i)  zakúpenie prístrojovej techniky pre organizáciu so zameraním sa na prevenciu a 

     diagnostiku karcinómu prsnej žľazy,

j)  vytváranie finančných, materiálnych a iných podmienok na podporu prevencie

     a diagnostiky rakoviny prsnej žľazy v Bratislave.

 

Čl. 4

Vznik a zánik členstva

 

1.     Členom združenia sa môže stať každá fyzická a právnická osoba. Riadnym  

     členom sa môže stať každá osoba  bez rozdielu národnosti, veku, pohlavia, rasy

     a vierovyznania, ak ho za riadneho člena prijme Predsedníctvo.

2.    Predsedníctvo môže prijať za čestného člena každého, kto významným

    spôsobom pomáha naplniť ciele združenia. O prijatí za člena združenia

     rozhoduje Predsedníctvo na základe písomnej prihlášky. Členstvo vzniká dňom

     prijatia za člena.

3. Povinnosťou člena je konať v zmysle  stanov a platiť členský príspevok vo výške

              určenej Valným zhromaždením - členskou schôdzou.

         4. Členstvo v združení zaniká:

a)     úmrtím člena,

b)    vystúpením ( členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa členstva Predsedníctvu ),

a)     vylúčením, ak člen bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo vážnym

     spôsobom ohrozil naplnenie cieľov združenia, o vylúčení člena rozhoduje

     Predsedníctvo. Členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia

     o vylúčení,

b)    zánikom združenia.

 

 

Čl. 5

Práva a povinnosti členov združenia

1.     Práva člena:

a)  podielať sa na činnosti združenia,

b)     voliť a byť volený do orgánov združenia.

2.     Povinnosti člena:

a)  dodržiavať stanovy,

b)  plniť rozhodnutia orgánov združenia.

 

 

Čl. 6

Orgány združenia

 

 Orgány združenia tvoria:

1.     Valné zhromaždenie

2.     Predsedníctvo

3.     Kontrolná komisia

4.     Ďalšie orgány

 

 1. Valné zhromaždenie

 

Valné zhromaždenie ( ďalej VZ ) je najvyšším orgánom združenia. Na rokovaní VZ sa majú právo zúčastniť všetci členovia združenia. VZ zvoláva Predsedníctvo najmenej raz ročne, prípadne podľa potreby. Predsedníctvo je povinné zvolať VZ vždy, ak o to písomne požiada najmenej 1/3 členov. Predsedníctvo je povinné aspoň týždeň pred rokovaním VZ písomne (príp. elektronickou poštou) informovať každého člena o programe rokovania VZ, o mieste, dni a čase konania VZ. VZ vedie predsedajúci zvolený prítomnými členmi.

          O každom rokovaní VZ sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predsedajúci

                   a zapisovateľ. Zápisnica sa uchováva po dobu 5 rokov.   

          VZ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia.

Rozhodnutie VZ je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina členov prítomných na rokovaní VZ.

 

     Úloha VZ :

a)  Rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia,

b)     schvaľuje stanovy , ich zmeny a doplnky,

c)     volí a odvoláva členov Predsedníctva a Kontrolnej komisie a ďalších orgánov   

     združenia,

          d)  berie na vedomie písomné alebo ústne vzdanie sa funkcie v združení,

e)  rozhoduje o nakladaní s majetkom združenia nad 10 000.- Sk,

c)     rozhoduje o výške členského príspevku,

 g) rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením, o  

     majetkovom vysporiadaní a o vymenovaní likvidátora,

          h)  schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,                     

          i) schvaľuje rozpočet združenia,

          j) schvaľuje správu o hospodárení združenia,

          k) schvaľuje záverečný účet združenia.

 

 

2. Predsedníctvo

         Predsedníctvo je najvyšší výkonný orgán oprávnený konať v mene združenia.

Predsedníctvo má 3 členov. Členov Predsedníctva volí a odvoláva VZ na obdobie

2 rokov. Predsedníctvo sa skladá z predsedu a 2 podpredsedov. Predseda zastupuje združenie navonok. Podpredsedovia zastupujú predsedu v čase jeho neprítomnosti obaja súčasne.

         Dokumenty právnej povahy podpisuje predseda a aspoň jeden z podpredsedov.

         Predsedníctvo zodpovedá za hospodárenie združenia a dodržiavanie cieľov určených stanovami združenia.

Predsedníctvo zvoláva predseda, príp. podpredseda minimálne raz za mesiac, prípadne podľa potreby. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak sa rokovania

zúčastnili aspoň dvaja jeho členovia, pričom rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovali aspoň dvaja členovia Predsedníctva. O každom rokovaní Predsedníctva sa spisuje zápisnica, ktorú podpisujú zúčastnení členovia Predsedníctva a zapisovateľ. Zápisnica sa uchováva po dobu 5 rokov.

 

         Do pôsobnosti Predsedníctva patrí:

a) rozhodovať o nakladaní s majetkom združenia, ak jeho hodnota nepresiahne

    10  000. - Sk,

          b) prijímať nových členov a udeľovať čestné členstvo v združení,

          c) rozhodovať o vylúčení člena združenia a o odňatí čestného členstva v združení,

          d) príprava návrhu rozpočtu združenia na kalendárny rok,

          e) príprava správy o hospodárení združenia za kalendárny rok,

              a príprava záverečného účtu združenia,

Výkonný výbor predsedníctvo riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami  členskej schôdze / VZ / .Volí spomedzi seba a odvoláva predsedu. Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania členskej schôdze.

 

3. Kontrolná komisia.

Kontrolná komisia (ďalej len Komisia) vykonáva kontrolu hospodárenia združenia a účtovníctva združenia. Komisia je zodpovedná členskej schôdzi. Komisia má troch  členov, ktorí sú volení VZ na obdobie dvoch rokov. Člen kontrolnej komisie nemôže  byť členom Predsedníctva.

        Komisia vykonáva kontrolu hospodárenia združenia aspoň raz ročne. Mimoriadnu 

         kontrolu vykonáva na podnet Predsedníctva, troch členov združenia, alebo

         pokladníka. ­

Kontrolu účtovníctva vykonáva komisia raz za účtovné obdobie. Účtovným obdobím je kalendárny rok.

Všetky orgány združenia sú povinné komisii poskytnúť potrebnú súčinnosť, najmä

poskytnúť k dispozícii všetky potrebné materiály a informácie, ktoré jej môžu pomôcť v činnosti.

Komisia podáva správu o aktuálnom stave výsledkov kontrol VZ a Predsedníctvu.

 

 

4. Ďalšími orgánmi združenia sú:

a)     Zapisovateľ

b)    Pokladník

Zapisovateľ zodpovedá za písomnú agendu združenia, najmä vyhovujúce zápisnice z rokovaní VZ a Predsedníctva. Zapisovateľa volí a odvoláva VZ.

Pokladník zodpovedá za finančnú agendu združenia. Na základe rozhodnutia Predsedníctva môže disponovať s finančnými prostriedkami združenia do výšky

10 000. - Sk, s prostriedkami nad 10 000. - Sk môže disponovať len na základe rozhodnutia VZ. Pokladníka volí a odvoláva VZ.

 

Čl. 7

Hospodárenie

 

Združenie vytvára k zabezpečeniu svojej činnosti materiálne a finančné predpoklady. S finančnými a materiálnymi prostriedkami disponuje združenie v súlade s platnými právnymi predpismi a stanovami.

 

Majetok združenia tvoria peňažné a nepeňažné prostriedky, ktorými sú:

a)  členské príspevky,

b)  dary a príspevky od fyzických alebo právnických osôb,

c)  príjmy z verejných zbierok,

d)     príjmy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových aktivít,

e)      príjmy z predaja vlastnej literatúry podporujúcej účel združenia,

f)       úroky z peňažných dlhopisov, účtov a iných bankových operácií,

g)     ďalšie príjmy.

 

Majetkom združenia môže byť aj hnuteľný a nehnuteľný, hmotný aj nehmotný majetok. Príjmami združenia môžu byť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu samosprávneho územného celku alebo rozpočtu obce, prípadne iných fondov.

 

 

 

 

 

Čl. 8

Zánik združenia

 

Združenie zaniká:

a) dobrovoľne rozpustením, alebo zlúčením s iným združením,

b) právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení. Jeho 

    zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

Pri zániku združenia s likvidáciou rozhodne členská schôdza o menovaní likvidačnej komisie a o tom, na ktorú neziskovú organizáciu bude prevedený likvidačný zostatok.

 

Čl. 9

Záverečné  ustanovenia

         Prípravný výbor združenia zvolá do 30 dní od registrácie združenia Ministerstvom

vnútra SR ustanovujúce VZ.

Združenie sa zakladá na dobu neurčitú s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.

Združenie je politicky nezávislé.

 

 

V Bratislave, dňa 28. 12. 2003

 

 

2023  Zdravá žena