Aktuálne možnosti v genetike karcinómu (rakoviny) prsníka

(Genetika= veda o dedičnosti)

 

Karcinóm (rakovina, zhubný nádor) prsníka je najčastejším onkologickým ochorením žien vo svete. Frekvencia výskytu karcinómu prsníka sa vekom žien zvyšuje. Výskyt novodiagnostikovaných ochorení vo svete je ročne vyše 1,2 milióna. Na základe rodinného výskytu karcinómu prsníka je už dlhšie obdobie dokázaná aj genetická príčina vzniku tohto ochorenia. enia.

Genetické ochorenia sú ochorenia, ktoré sú spôsobené zmenou stavby jednotlivých úsekov deoxyribonukleovej kyseliny - DNA (génov) alebo jej väčších oblastí. V DNA sú zapísané základy pre všetky funkcie bunky organizmu.

 

Formy výskytu karcinómu prsníka:

    sporadický
    familiárny
    hereditárny.

 

1.      Sporadická forma karcinómu prsníka:

bez výskytu karcinómu prsníka v rodine pacientky, ktorá na karcinóm prsníka ochorela. Z celkového počtu prípadov karcinómu prsníka sa vyskytuje približne v 75-80% podiele. 

2.      Familiárna forma karcinómu prsníka:

výskyt karcinómu prsníka u pacientky, ktorá na karcinóm prsníka ochorela, ale bez dôkazu  mutácie génu (mutácie sú chyby v génoch), čiže bez potvrdenia genetického vplyvu. Vyskytuje sa približne v 10-25 % podiele zo všetkých prípadov výskytu karcinómu prsníka.

3.      Hereditárna forma karcinómu prsníka:

výskyt karcinómu prsníka na dedičnom základe, u pacientky s dôkazom genetickej mutácie. Vyskytuje sa približne v 5-10 % podiele pacientok s karcinómom prsníka.

 

Vznik hereditárnej formy karcinómu prsníka

Ochorenie vzniká na podklade vysokej nádorovej predispozície (náchylnosti), získanej prenosom zárodočnej mutácie (chyby v génoch, ktoré sú dané už od narodenia) z predchádzajúcej generácie.

Mutácia môže prebehnúť:

-         spontánne- bez vonkajšej príčiny,

-         pod vplyvom pôsobenia prostredia (indukovaná mutácia),

-         môže byť ďalej prenášaná (dedená) rodičovskou zárodočnou bunkou (vajíčkom alebo spermiou) z generácie na ďalšiu a ďalšiu generáciu. 

Nahromadenie mutácií v priebehu života hrá významnú úlohu pri vzniku nádorov. Každá bunka obsahuje kompletný stav DNA človeka. Každá chyba v štruktúre DNA môže narušiť celý program buniek, ktorého výsledkom môžu byť závažné následky pre celý organizmus človeka.

Dieťa dedí polovicu génov od matky a polovicu od otca. Žena pri hereditárnej forme karcinómu prsníka zdedí od jedného zo svojich rodičov mutáciu génu. Zdedená mutácia sa prenáša na potomstvo s 50%  pravdepodobnosťou na ženské, ale i mužské pohlavie. Takýmto spôsobom má dieťa vrodenú predispozíciu (náchylnosť na vznik karcinómu prsníka) a je vysoko rizikové pre dané ochorenie. Poškodia sa gény, ktoré majú priamy súvis s karcinómom prsníka – čiže gény BRCA.

Karcinóm vznikne v čase vyradenia druhej kópie rovnakého génu z funkcie náhodnou mutáciou (gény sa v bunke vyskytujú v dvoch kópiách). Takýmto spôsobom sa môže normálna bunka zmeniť na bunku nádorovú. Pri istej genetickej dispozícii, zohrávajú značnú úlohu aj faktory prostredia, ktoré fungujú ako spúšťací alebo modifikujúci prvok. U mužov sa dedičná forma karcinómu prsníka väčšinou neprejavuje, ale muži prenášajú gény na ďalšie potomstvo.

V súčasnosti sa za najčastejšiu mutáciu génu, ktorý by mal byť zodpovedný za hereditárny karcinóm prsníka predpokladá asi v 52% gén „BRCA 1“ a v 32% mutácia génu „BRCA 2“. Zvyšných 16% prislúcha ostatným génom.

Riziko zdravej ženy s génovou mutáciou „BRCA 1“

U žien, ktoré sú nositeľky génovej mutácie  „BRCA 1“ sa zvyšuje celoživotné riziko vzniku karcinómu prsníka až na 85% a riziko vzniku karcinómu vaječníka na 40-60%.

Podozrenie na výskyt hereditárneho karcinómu prsníka

-         pri výskyte viacerých členov rodiny s diagnózou karcinóm prsníka a/alebo vaječníka, v prvostupňovej alebo druhostupňovej generácii, s tým, že aspoň u jednej ženy sa vyskytlo ochorenie do 40 rokov,

-         pri obojstrannom výskyte karcinómu prsníka alebo vaječníkov,

-         pri karcinóme prsníka u muža.

Riziko vzniku karcinómu prsníka u dedičnej formy karcinómu je mnohonásobne vyššie ako u sporadickej formy, je až desaťnásobne vyššie ako u bežnej populácie.

Karcinómy prsníka hereditárneho typu

Často sú multifokálne (viacložiskové), bilaterálne (obojstranné), vznikajú v mladšom veku, asi o 10- 15 rokov skôr ako u sporadického a familiárneho typu, najčastejšie okolo 40. roku života ženy. Častá je aj súvislosť s inými zhubnými nádormi, najčastejšie s karcinómom vaječníka, ale i karcinómom hrubého čreva, žalúdka, kože a iných lokalizácií.

Negatívny výsledok genetického testu

U ženy s negatívnym výsledkom genetického testu sa nevylučuje výskyt rakoviny karcinómu na hereditárnom podklade. Negatívny test môže znamenať, že:

-         žena nemá vrodenú dispozíciu,

-         mutácia existuje, ale testom nebola zistená,

-         mutácia génu BRCA 1 a BRCA 2 je negatívna, ale existuje mutácia iného génu, ktorý sa v našej krajine zatiaľ nevyšetruje.

Genetické vyšetrenie

Ženy sa po zhodnotení rodinnej anamnézy o výskyte karcinómu prsníka a vaječníkov a iných onkologických ochorení, pri podozrení na hereditárny výskyt karcinómu prsníka nemajú len dispenzarizovať (sledovať), ale musia byť odoslané na genetické vyšetrenie za účelom genetickej konzultácie. Na genetickú konzultáciu ich odporučí praktický lekár pre dospelých, alebo gynekológ, onkológ, či mamológ, na základe určitých kritérií, ktoré sa týkajú početného výskytu zhubného nádoru. Genetická konzultácia je najdôležitejšou vstupnou časťou a nevyhnutnou podmienkou pre samotnú genetickú analýzu. Klinický genetik po zhodnotení rodinnej anamnézy rozhoduje o vykonaní testu na prítomnosť genetickej mutácie odberom krvi na analýzu DNA. Analýza spočíva v úplnom skontrolovaní celého génu. Pri analýze sa pátra po potvrdení, alebo vylúčení prítomnosti genetickej poruchy (mutácie, ktorá je daná už od narodenia).

Indikácie ku genetickému vyšetreniu mutácie zárodočných génov BRCA 1 a BRCA 2:

-         existuje podozrenie na hereditárny vznik karcinómu,

-         rodinní príslušníci testovaných osôb s pozitívnym genetickým výsledkom.

Testovanie v rodine sa začína u osoby, ktorá spĺňa požiadavky na genetické vyšetrenie. Ak je to možné, vyšetrenie sa začína u pacientky, u ktorej bol zistený karcinóm. Ak sa identifikuje prítomnosť zárodočnej mutácie, je nutné testovať aj príbuzných vyšetrenej osoby. Ak sa prítomnosť mutácie génu nepotvrdila, dedičnosť nie je vylúčená, ale príbuzní sa nevyšetrujú. Testovanie je možné len s informovaným súhlasom a testuje len sa osoba staršia ako 18 rokov. Ak genetické testovanie u pacientky nebolo indikované, vykoná sa podrobná genetická správa s určením rizík vzniku ochorení.

Dispenzarizácia žien s dôkazom mutácie BRCA 1 a BRCA 2

Hlavný koordinátor starostlivosti o ženy s dôkazom mutácie BRCA 1 a BRCA 2 je klinický onkológ spolu s klinickým genetikom. Ženy s genetickou mutáciou musia byť dispenzarizované (sledované) v mamárnych (prsníkových) centrách.

Odporúčané vyšetrenia u žien pri dôkaze mutácii BRCA 1, BRCA 2 je v publikáciách mierne odlišná.

Určite je nutné zaradiť do sledovania:

-         vyšetrenia prsníkov v rámci samovyšetrenia prsníkov - raz mesačne,

-         vyšetrenie prsníkov lekárom - dvakrát ročne,

-         vyšetrenie prsníkov ultrazvukom - jeden až dvakrát ročne,

-         vyšetrenie mamografom alebo magnetickou rezonanciou - podľa veku ženy,

-         vyšetrenie gynekologické,

-         ultrazvuk malej panvy, transvaginálny ultrazvuk - podľa veku ženy,

-         vyšetrenie krvných parametrov,

-         vyšetrenie kožné,

-         vyšetrenie stolice na krv do 45 rokov života ženy - jedenkrát ročne,

-         vyšetrenie hrubého čreva kolonoskopicky - jedenkrát za tri roky od 45. roku života ženy.

 

Možnosti prevencie vzniku karcinómu prsníka u žien s dôkazom mutácie génu BRCA 1 a BRCA 2:

-          Odporúča sa  tzv. zdravý životný štýl: zvýšená pravidelná telesná aktivita, obmedzenie tukovej stravy, strava hlavne vo forme ovocia a zeleniny, obmedzenie stresu,  obmedzenie príjmu alkoholu a nefajčenie. Ani pri dodržiavaní zdravého životného štýlu nemá žiadna žena zaručené, že predíde vzniku karcinómu prsníka, je to len jedno z viacerých doporučení.

-         Intenzifikácia dispenzarizácie - zahájenie preventívnych vyšetrení v mladšom veku žien a častejšie kontroly ako u bežnej populácie.

-         Chemoprevencia s možnosťou zníženia incidencie karcinómu prsníka- v štúdiách sa stále pátra po lieku, ktorý by znížil incidenciu (výskyt) karcinómu prsníka. Pri prevencii vysoko rizikových žien sa v USA niekedy odporúča liečba určitými preparátmi, v našej krajine zatiaľ nie.

-         Profylaktické chirurgické výkony - medzi profylaktické (preventívne) výkony patrí profylaktická obojstranná mastektómia a profylaktická obojstranná adnexektómia.

-    Ani po bilaterálnej profylaktickej mastektómii (odstránenie tkaniva obidvoch prsníkov) nie je zabezpečené stopercentné zníženie vzniku karcinómu prsníka, nakoľko nie je možné operačne odstrániť kompletne celú prsnú žľazu, pretože žľaza má mnohé výbežky a nepravidelnosti. Pri vykonaní profylaktických zákrokov je možná rekonštrukcia prsníkov. Vykonáva sa umelou náhradou, alebo náhradou z iného vlastného tkaniva.

-    Kontralaterálna profylaktická mastektómia (druhostranná - na zdravom prsníku), je metódou voľby u žien  s karcinómom prsníka po jednostrannej mastektómii (chirurgickom odstránení prsníka), ktoré sú nositeľkami mutácie génu „BRCA 1“alebo „BRCA 2“.

-          Profylaktická bilaterálna adnexektómia (obojstranné odstránenie vaječníkov a vajcovodov) znižuje nielen incidenciu (výskyt) karcinómu vaječníka o 97-98 % (zostávajúce 3% sú riziko pre extraovariálny peritoneálny karcinóm vaječníka, ktorý vznikne mimo vaječníka v pobrušnici), ale aj incidenciu karcinómu prsníka o 50%.

 

 

ZÁVER:

Ak máte v rodine výskyt uvedených zhubných nádorov, je nutné informovať sa, či nemáte byť Vy, alebo Váš rodinný príslušník odoslaný na konzultáciu do genetickej ambulancie.

Až po vyšetrení u klinického genetika, on sám usúdi, či je indikované genetické vyšetrenie. 

Slovník
gén –  základná funkčná jednotka dedičnosti, je to úsek DNA

DNA - Deoxyribonukleová kyselina, alebo dezoxyribonukleová kyselina, ktorá sa nachádza predovšetkým v bunkovom jadre. DNA je nositeľkou genetickej informácie bunky, riadi rast a regeneráciu bunky. Prenáša z rodičov na potomkov. (Obrázok na titulnej strane)

mutácia – zmena v štruktúre DNA, zmena genetickej informácie

dedenie – prenos dedičných génov pohlavnými bunkami

 

 

. . . NIE VŠETKY OSOBY S GÉNOVOU MUTÁCIOU „BRCA“ MUSIA OCHORIEŤ

NA KARCINÓM PRSNÍKA  A/ALEBO  VAJEČNÍKA (ALE VÄČŠINA ÁNO),

A NAOPAK, NEGATÍVNY VÝSLEDOK GENETICKÉHO TESTU

NIE JE ZARUČENÁ ISTOTA NEOCHORIEŤ NA TÚTO CHOROBU . . .

Zdravá žena,o.z.

občianske združenie, napomáhajúce zvyšovaniu onkologickej uvedomelosti o zhubnom nádore prsníka

Logo 

Zdravá žena, občianske združenie

ďakuje aj týmto spôsobom za finančnú podporu všetkým fyzickým, právnickým osobám ako i organizáciám,

ktoré podporili a v budúcnosti podporia zvyšovanie zdravotnej uvedomelosti osôb

o život ohrozujúcom ochorení – karcinóme prsníka.

 

 

Materiálnu podporu tohto projektu môžete prejaviť zaslaním financií, formou sponzorstva alebo 2% dane na účet:

 

ZDRAVÁ ŽENA, občianske združenie

Palkovičova 18/A

821 08 Bratislava 2

IČO: 30795834

Číslo podnikateľského účtu: 2662530026/1100

2024  Zdravá žena