Ciele občianskeho združenia (ďalej združenia)

a)     pomoc a poradenstvo pri organizácii vzdelávacích podujatí orientovaných na zdravotnú výchovu obyvateľstva, prevenciu a diagnostiku karcinómu prsníkovej žľazy

     / prednášky, besedy a pod. /,

b)    pomoc a poradenstvo pri organizácii podujatí prezentujúcich skúsenosti lekárov
o nových lekárskych poznatkoch v oblasti zdravotnej výchovy, prevencie a
diagnostiky karcinómu prsníkovej žľazy / vydávanie publikácií, prednášky a pod./,

c)     pomoc pri ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a šírení poznatkov, ktoré môžu pomôcť pri prevencii a diagnostike karcinómu prsníkovej žľazy,

d)    pomoc pri zhromažďovaní zahraničných poznatkov a skúseností z prevencie,

          diagnostiky a zdravotnej výchovy karcinómu prsníkovej žľazy,

      e)  zhromažďovanie informácií, databáz v elektronickej, alebo tlačenej forme, ktoré 

               majú pomôcť zdravotnej výchove, prevencii a diagnostike karcinómu prsníkovej

               žľazy,

      f)  vydávanie elektronických alebo tlačených periodík pre potreby členov a šírenie

              cieľov združenia medzi občanmi Slovenskej republiky,

      g)  šírenie internetu ako verejne dostupnej počítačovej siete pre zvyšovanie

               informovanosti a vzdelávanie v problematike prevencii a diagnostiky karcinómu 

               prsníkovej žľazy,

       h)  sprostredkovanie kontaktov na medzinárodné organizácie, na orgány štátu,

               samosprávy a tretieho sektora,

        i)  zakúpenie prístrojovej techniky pre organizáciu so zameraním sa na prevenciu a 

     diagnostiku karcinómu prsníkovej žľazy, 

j)  vytváranie finančných, materiálnych a iných podmienok na podporu prevencie

     a diagnostiky rakoviny prsníkovej žľazy v Bratislave.

 

Dosiahnutie cieľov združenia

·        Zvyšovať zdravotnú vedomostnú úroveň obyvateľstva o rakovine prsníka formou letákov, brožúr o prevencii, diagnostike a liečbe rakoviny prsníka. 

·        Organizovať vzdelávacie aktivity pre obyvateľstvo – prevenciu, diagnostiku a liečba rakoviny prsníka - prednášky, besedy, kampane  a pod.

·        Lobovať pri prijímaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri prevencii, diagnostike, liečbe, rehabilitácii rakoviny prsníka ako aj a v sociálnej oblasti u ľudí s týmto ochorením.

·        Spolupracovať s organizáciami so zameraním na oblasť rakoviny prsníka.

·        Zvyšovať a rozširovať zdravotné vedomosti  v oblasti nových poznatkov o rakovine prsníka  u zdravotníckeho personálu (lekári, sestry) formou prednášok a publikácií.

·        Šírenie základných poznatkov o rakovine prsníka pomocou internetu

·        Zakúpenie prístrojovej techniky pre organizáciu so zameraním sa na prevenciu a diagnostiku karcinómu prsníka.

  

Prosíme Vás, na dosiahnutie našich uvedených cieľov, aj o Vašu finančnú pomoc vo forme sponzorstva alebo vo forme odvodu  poukázania sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Tlačivo na odvod je na možné vytlačiť z našej stránky (viď úvodná stránka).

 

 

2023  Zdravá žena