Prosíme Vás, na dosiahnutie našich uvedených cieľov, aj o Vašu finančnú pomoc vo forme sponzorstva alebo vo forme odvodu  poukázania sumy do výšky 2%/3% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Tlačivo na odvod je možné je na možné vytlačiť: TU!

 

 

 

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

 (ďalej len „zákon o dani z príjmov“)

 

     1. Do kolónky „Rok“ sa uvedie zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň, teda za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) vykonal daňovníkovi ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Napr. ak sa v roku 2014 platí daň za zdaňovacie obdobie roku 2013, uvedie sa rok 2013.     

      2. Daňovník je po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb oprávnený, podľa § 50 zákona o dani z príjmov, predložiť svojmu miestne príslušnému správcovi dane  v prípade, ak tomuto daňovníkovi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vyhlásenie, v ktorom uvedie, že suma do výšky 2 % zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej právnickej osobe, ktorou je

     a) občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,

     b) nadácia, podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,

     c) neinvestičný fond podľa  zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných  fondoch a o doplnení zákona  NR SR č. 207/1996  Z. z., 

     d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,

     e) účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti podľa § 6 ods. 1 písm. h) a k) zákona č. 308/1991 Zb. o    slobode  náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností,

     f) organizácia s medzinárodným prvkom podľa zákona č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s  medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení zákona č. 157/1989 Zb.,

    g) Slovenský Červený kríž.

      3.  Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ak predmetom jeho činnosti sú

    a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,

    b) ochrana ľudských práv,

    c) ochrana a tvorba životného prostredia,

    d) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,

    e) podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,

    f) poskytovanie sociálnej pomoci,

    g) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

      4. Zoznam prijímateľov, ktorým sa môže podiel do výšky 2 % zaplatenej dane poukázať, zverejňuje Notárska komora Slovenskej republiky (ďalej len "komora") do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi túto sumu poukázať. 

      5. Daňovník vo vyhlásení môže určiť len jednu právnickú osobu (prijímateľa).

      6. Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží svojmu miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená. To znamená, že do termínu podania vyhlásenia bol zrazený (zaplatený) aj prípadný nedoplatok na dani vyplývajúci z ročného zúčtovania - daňovník, ktorý sa rozhodne predložiť vyhlásenie podľa § 50 zákona o dani z príjmov, nemôže mať nedoplatok na dani z príjmov fyzickej osoby. Ak mal daňovník z ročného zúčtovania preddavkov na daň preplatok na dani, v riadku 11 sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie.

     7. Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane určenému prijímateľovi nemožno dodatočne upravovať ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť bola iná.  Ak v takom prípade daňovníkovi vznikne preplatok na dani z príjmov fyzických osôb, tento sa zníži o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou do výšky 2 % z upravenej daňovej povinnosti.

2024  Zdravá žena